Winner

Runner Up

Tata Crucible Campus Quiz 16 jaipur

Jaipur Winners

Saptarshi Das and Shakti. K

View Image
Tata Crucible Campus Quiz 16 jaipur

Jaipur Runners

Avinash and Kriti Gupta

View Image
image